Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej www.gops-urszulin.naszbip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności.
 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis.

Oświadczenie sporządzono dnia 21-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Administracją strony internetowej zajmuje sięMarek Grabowski, admin@gops-urszulin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /82/ 571-30-44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

GOPS Urszulin, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje lokal na parterze, przy ul. Lubelskiej 31. W budynku w którym mieści się siedziba Ośrodka jest widna dla niepełnosprawnych. W lokalu Ośrodka znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie przez: e-mail, portal Empatia, e-PUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.


Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie nie udostępnia aplikacji mobilnych.


Koordynator ds. dostępności

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności: Ewelina Szurek

adres do korespondencji: ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

nr telefonu: /82/ 592-00-12

e-mail: socjalni@gops-urszulin.pl

Informacje

Liczba wyświetleń: 791
Utworzono dnia: 30.03.2021
Dokument opublikował:
Marek Grabowski
Dokument wytworzył:
Ewelina Szurek
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

Historia publikacji

 • 30.03.2021 13:01, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 30.03.2021 13:00, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 30.03.2021 12:51, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności